Rozdział I

Postanowienia ogólne

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy  szkoły oraz rodzice
(opiekunowie prawni) i absolwenci szkoły (w ramach  możliwości szkoły).

2. Czytelnik obowiązany jest znać regulamin i stosować się do jego  postanowień.

3. Biblioteka udostępnia swe zbiory w czasie trwania zajęć dydaktycznych zgodnie
z organizacją roku szkolnego.

4. Biblioteka podejmuje działania rozwijające wrażliwość kulturową i społeczną.

5. Biblioteka prowadzi działania mające na celu rozwijanie indywidualnych

zainteresowań i promowanie czytelnictwa.

6. W ramach rozszerzenia oferty szkoły biblioteka współpracuje z innymi bibliotekami.

7. W bibliotece obowiązuje cisza; należy  porozumiewać się szeptem.

8. Książka jest najlepszym przyjacielem – szanuj ją.

Rozdział II

 Wypożyczalnia

1. Czytelnik może wypożyczać książki  i inne materiały biblioteczne jedynie na swoje nazwisko.
Rodzice (opiekunowie prawni) wypożyczają na kartę dziecka. Absolwenci wypożyczają na kartę
obecnego ucznia szkoły za jego zgodą.

2. Zasady korzystania z czytników określa szczegółowo Rozdział III regulaminu.

3. Jednorazowo można wypożyczać 5 książek  na okres czterech tygodni.

W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę

wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.

4. Czytelnik może uzyskać prolongatę na dłuższe przetrzymywanie  książki na 2

tygodnie.

5. Czytelnik może prosić o zarezerwowanie potrzebnej mu książki.

6. Czytelnik może wypożyczyć książkę z innej biblioteki w ramach współpracy

międzybibliotecznej.

7. Na  tydzień przed  zakończeniem roku szkolnego wypożyczone  książki  należy

    obowiązkowo oddać do biblioteki.

8. W przypadku nierozliczenia się w terminie z wypożyczonych książek i innych

materiałów bibliotecznych  uczeń  nie będzie mógł wypożyczać książek do chwili

zwrotu   zaległych pozycji. 

9. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną i zniszczoną książkę albo

dostarczyć  inną wskazaną przez bibliotekarza, o podobnej  wartości.

10. W przypadku samodzielnego szukania książek w wypożyczalni  należy  zostawić

torby  na regale przy wejściu do czytelni.

11. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania
zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

Rozdział III

Czytniki Kindle

 1. Czytniki mogą wypożyczać uczniowie, rodzice (opiekunowie prawni)  i nauczyciele.
 2. Czytnik jest wypożyczany w opakowaniu, w zestawie z kablem USB .
 3. Czytelnik wypożyczający czytnik nie może usuwać jego zawartości, jak również wgrywać
  nowych treści ani modyfikować treści e-booków bez zgody bibliotekarza.
 4. Czytelnik może tylko osobiście wypożyczyć czytnik, zabronione jest udostępnianie
  czytnika innym osobom.
 5. Czytnik wypożycza się na okres nie dłuższy niż 5 tygodni.
 6. Za zniszczenie lub uszkodzenie czytnika użytkownik jest zobowiązany odkupić czytnik
  o porównywalnej wartości.
 7. Osoba przetrzymująca czytnik będzie pozbawiona możliwości dalszego korzystania.

                                                                                                       

  Jawor, 29 września 2023