Regulamin przyznawania honorowego tytułu „Przyjaciel szkoły”

1. Tytuł „Przyjaciel szkoły” przyznawany jest osobie fizycznej, instytucji lub firmie szczególnie zasłużonej dla szkoły.

2. Tytuł przyznawany jest za:
- pomoc materialną i finansową na rzecz szkoły oraz jej uczniów, (fundusze na cele remontu i modernizacji bazy liceum, wyposażenie w pomoce naukowe, książki, sprzęt i odzież sportową),
- bezinteresowne prace na rzecz szkoły,
- wspieranie i popularyzowanie liceum oraz jego osiągnięć.

3. Tytuł przyznaje dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

4.Tytuł przyznawany jest jednorazowo.

5. Tytuł „Przyjaciel szkoły” ma formę dyplomu.

6. Nadanie tytułu odbywa się w dniu Święta Patrona Szkoły w obecności społeczności szkolnej.

7. Informacja o nadaniu tytułu „Przyjaciela szkoły” umieszczona jest na stronie internetowej szkoły.

Regulamin obowiązuje od 1 września 2015 r.