"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Zarządzenie nr 1/2020/2021

Jawor, 16.10. 2020 r.

Zarządzenie nr 1/2020/2021

Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I  w Jaworze w sprawie wprowadzenia w I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I  w Jaworze nauczania hybrydowego/mieszanego

Działając na podstawie:

1.Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11.01.2017 r. poz. 59),

2.Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach(Dz.U. 2020 poz. 1386)

4.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1389)

5.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania(Dz.U. 2020 poz. 1385)

6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz.1394)oraz analizy danych dotyczących aktualnego stanu epidemicznego dyrektor szkoły ustala zasady funkcjonowania placówki oświatowej oraz podejmuje decyzję o hybrydowym lub zdalnym trybie nauki. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie zawarto poniżej.

§ 1

 • W okresie od dnia 19 października 2020 r. do odwołania w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Bolka I w Jaworze wprowadza się hybrydowy/mieszany tryb nauczania zgodnie z dotychczasowym planem zajęć.
 • W dniach od 19.10.2020 r. do 23.10.2020 r. oddziały: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 2D przechodzą na zdalne nauczanie. Pozostałe oddziały pracują w trybie stacjonarnym.
 • W dniach od 26.10.2020 r. do 30.10.2020 r. oddziały: 3A, 3B, 3C, 2AG, 2BG przechodzą na zdalne nauczanie. Pozostałe oddziały pracują w trybie stacjonarnym.
 • Wprowadzony system nauczania obowiązuje rotacyjnie w kolejnych tygodniach na przemian aż do odwołania.
 • System nauczania hybrydowego uwzględnia wszystkich uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze.
 • Zarówno zajęcia zdalne jak i bezpośrednie nauczyciele będą prowadzić w szkole.
 • Powrót do stacjonarnego trybu nauki nastąpi po wydaniu kolejnego zarządzenia dyrektora szkoły.
 • O wdrożeniu hybrydowego/mieszanego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
 • Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
 • Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 2

 • O wdrożeniu hybrydowego/mieszanego trybu nauki dyrektor szkoły pisemnie informuje organ nadzoru pedagogicznego, organ prowadzący, radę pedagogiczną oraz służby sanitarne.
 • Dyrektor szkoły publikuje zarządzenie dotyczące wdrożenia hybrydowego trybu nauki na stronie internetowej szkoły i w dzienniku elektronicznym.
 • Informacja jest również przesyłana do rodziców i uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, a w przypadku braku takiej możliwości, informacja zostaje przekazana drogą mailową lub telefonicznie.

§ 3

 • Zdalne nauczanie będzie odbywać się z zastosowaniem następujących platform i aplikacji edukacyjnych:
 • Aplikacja MSTeams
 • Dziennik elektroniczny
 • www.epodreczniki.pl
 • www.gov.pl/zdalnelekcje
 • Lub innych po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły

Dyrektor szkoły

Jacek Wieczorek


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch